Banking Trainee: Commercial Bank – Vacancies

Become A Banking Trainee At Commercial Bank

கோமேஷியல் வங்கியில் பணிபுரிய ஓர் அறிய வாய்ப்பு!!
Banking Trainee வேலை வாய்ப்பு
சாதாரண தரத்தில் 4 பாடங்களில் (சி.சித்தி) உட்பட 6 பாடங்களில் சித்தியடைந்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

ஏனையவர்களுக்கும் பிரயோசனம் அளிக்க தவறாமல் SHARE செய்யுங்கள்.

To Apply Click the Below Link:

APPLY

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *