அதிபர் சேவை போட்டிப் பரீட்சைக்கான தகவல்கள்…!!

எதிர்வரும் 2019 ‘ ஜனவரி மாதம் நடத்துவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள போட்டிப் பரீட்சையில் இடம் பெறும் வினாக்கள் தொடர்பான சில தகவல்கள்…!! 

PDF Direct Download Link: http://bit.ly/2VoaV8v 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *